زدکړه: لټون

د ای دی پی د لټون پاڼه تاسو ته دا اجازه درکوي چی د یو شمیر معیارونو له مخې دا ډیټابیس وپلټئ چی په لاندې کتګوریو کې ویشل شوي ده:

بولټن

 • د بولټن عنوان: هغه اصطلاح ولیکئ چی د بولټنونو په عنوان کی هغه اصطلاح وی (د مثال په توګه که شکنجه ولیکئ نو هفه ټول د بولتونونه عنوانونه چه د "شکنجه" اصطلاح وی هغه به تاسوته وښیي).
 • سرچینه: هغه سرچینې انتخاب وکړئ چې تاسو یې غواړئ له بولټنونو څخه ترلاسه کړئ. په سرچینو کې دولتي او غیر دولتی سازمانونه شامل دي، همدارنګه عمومي کتګوریانی هم بکښی شامل دی لکه "رسنۍ / مطبوعاتي راپور،" "مرکې،" او "نور".
 • د بولټن لیکونکی: د بولټنونو د لیکوال نوم ولیکی

د سرچینې سند

 • د سرچینې سند: داسی د پلټنې اصطلاح ولیکئ چی هغه بولټنونه ومومئ چی د سرچینو د اسنادو څخه اخیستل شوی وی او په عنوان کئ دغه د پلټنې اصطلاح وی (د مثال په توګه که "شکنجه" ولیکئ نو هفه ټول سرچینې اسنادو په عنوان که چه د "شکنجه" اصطلاح وی هغه به تاسوته وښیي)
 • سرچینی نیټه له / څخه: د کلیزی تڼۍ په کار اخستلو سره دقیق یا تقریبی نیټه وکاروی په کوم چی سند خپور شوی ده.

د ګډون کونکي معلومات

 • کانونیکي نوم (معترف نوم): ده دړاپډون مینیو څخه د ګډون کونکي کانونیکي نوم انتخاب کړئ.
 • اړونده اداره: د اداری نوم درج کړئ (د مثال په توګه "طالبان")
 • د ګډون کوونکي ډول: : انتخاب کړئ چې آیا په پیښه کې ګډون کوونکي یو ډله یا انفرادي کس دی.
  • که ګډون کوونکي یو ګروپ وي نو بیا تاسو کولی شئ د لاندې معیارونوپه اساس لټون وکړئ:
   • د ګروپ اندازه: دړاپډون مینیو څخه یوه اندازه انتخاب کړئ.
   • د ګروپ پیژندنه: دړاپډون مینیو څخه د ګروپ پیژندنه انتخاب کړئ.
   • د ګډون کونکي ډله / سیاسي تړاودړاپډون مینیو څخه یو تړاو.
  • که ګډون کوونکی یو انفرادي کس وي نو بیا تاسو کولی شئ د لاندې معیارونوپه اساس لټون وکړئ:
   • رتبه او عنوان: که چیرې ګډون کونکی د یو لوی ګروپ سره تړاو لري نو د هغی رتبه او عنوان په لټون کښی ولیکئ
   • جعلی نوم: د ګډون کوونکی جعلی نوم په لټون کښی ولیکئ.
   • عمر: د ګډون کونکي عمر په لټون کښی ولیکئ.
   • جندر: ده ډړاپډون مینیو څخه ګډون کوونکي انتخاب وکړئ.

د پیښو معلومات

 • کلیدي کلمه: ده ډړاپډون مینیو څخه د یو یا ډیرو کلیدی کلیموانتخاب وکړئ چی د پیښې سره تړاو لري.
 • عمل یا اعمال: د لټون اصطلاح د هغو اعمالو لپاره چی په پیښې کی واقع کیږي ولیکئ.
 • له / څخه: د پیښې دقیقه یا تقریبی نیټه ولیکئ.

اداکار

 • سرغړونکی/ مرتکبین: د عمل د مرتکبین لپاره هغه مرتبط اصطلاح ولیکی چی په بولټن کی شاملی وی. پلټنې د یو ځانګړي کس لپاره کیدی شي یا د عمومي پلټنې اصطلاحات لکه د جندر، عمر، د برید طریقه، یا تړاو (د مثال په توګه "ښځینه،" "ماشوم"،"ځانمرګی،" یا "طالبان").
 • قرباني: د عمل د قربانی لپاره هغه مرتبط اصطلاح ولیکی چی په بولټن کی شامله وی. پلټنې د یو ځانګړي کس لپاره کیدی شي یا د عمومي پلټنې اصطلاحات لکه د جندر، عمر، یا تړاو (د مثال په توګه "ښځینه،" "ماشوم"، یا "ملګري ملتونه").
 • شاهد: دعمل د هر شاهد لپاره مرتبط اصطلاح ولیکی چی په بولټن کی شامله وی. پلټنې د یو ځانګړي کس لپاره کیدی شي یا د عمومي پلټنې اصطلاحات لکه د جندر، عمر، یا تړاو (د مثال په توګه "ښځینه،" "ماشوم"، یا "ملګري ملتونه").
 • ولایت: ده ډړاپډون مینیو څخه هغه ولایت انتخاب کړئ په کوم کی چی دا پیښه واقع شوی وه.
 • ولسوالۍ: ده ډړاپډون مینیو څخه هغه ولسوالۍ انتخاب کړئ په کوم کی چی دا پیښه واقع شوی وه.

موږ څوک یو؟

دافغانستان د اسنادو پروژ د جنګي جنایتونو د څیړني ددفتر، د امریکایي پوهنتون د واشینګټن د حقوقو پوهنځي د پینس کتابتون او د امریکا د سولي ټولني په ګډو زیارو سره ترتیب شوی ده. دا پروژه ددی دپاره تأسیس شوی چی په افغانستان کی د ۱۹۷۸کال څخه راورسته دټولو بشري حقونو او قوانینو د سرغړونو اسناد په یو آنلاین ډاټابیس کښي راټول کړي تر څو په عام ډول ورته لاسرسۍ وی.