یک پژوهشنامه حاوی چه نوع معلومات میباشد ؟

جزییات پژوهشنامه :

 • نویسنده پژوهشنامه : نام شخصی است که این پژوهشنامه را ایجاد کرده.
 • عنوان : یک عنوان خاص برای هر رویداد پژوهشنامه. عنوان با مخفف سازمانی که سند منبع را چاپ کرده آغاز میشود و بعداْ مخفف سند منبع، به دنبال شرح مختصر در مورد رویداد یا حادثه که پژوهشنامه به آن اشاره میکند.
 • منبع : سازمانی است که اسناد منبع را به نشر رسانیده باشد.
 • مدارک یا اسناد منبع : نام اسناد منبع. اگر اسناد یا مدارک عام باشد یه صورت یک لینک قابل رویت می باشد.
 • شماره صفحه : صفحه (صفحات) از سند منبع که جزئیات مربوط به حادثه را در آن می توان پیدا کرد.
 • تاریخ منبع : تاریخی است که سند منبع چاپ شده است.
 • اشتراک کننده گان : نام هر اشتراک کننده در یک حادثه در اینجا ذکر میشود. اگر شرکت کننده یک گروه بوده و یا وابستگی سیاسی داشته، این اطلاعات در کنار توضیح هر اشتراک کننده نشان داده خواهد شد.
 • واژه های کلیدی : لست همه کلمات کلیدی که نقض (های) حقوق بشری موجود در پژوهشنامه را شرح می دهند. بیشترین حوادث چندین واژه های کلیدی دارد.
 • عمل یا اعمال : عنوان کوتاه و توصیفی برای عمل (ها) انجام شده در حین حادثه.
 • تاریخ آغاز رویداد : تاریخ آغازیک حادثه اگر موجود باشد.
 • تاریخ ختم حادثه : تاریخ ختم یک حادثه اگر موجود باشد.
  عامل (عاملین) جنایت : اشتراک کننده‌ گان در یک درعمل (ها) مجرمانه.
 • قربانی (قربانیان) : فرد / گروهی که به موجب آن عمل (ها) آسیب دیده باشند.
 • شاهد (شاهدان) : هر فرد / گروهی که به عنوان شاهد (شاهدان) عمل ارتکاب شده شناسایی شده اند.
 • ولایت(ها) : ولایت (ها) یی که در آن حادثه رخ داده است.
 • ناحیه (ها) : ناحیه (ها) یی که در آن حادثه رخ داده.
 • روایت یک رویداد : متن وابسته از سند منبع که شامل تمام اطلاعات که در پژوهشنامه استفاده شده میباشد.

ما که هستیم؟

پروژه مستند سازی افغانستان محصول مشارکت دفتر مطالعات جنایات جنگی، کتابخانه حقوق دانشگاه آمریکایی و موسسه برای صلح ایالات متحده آمریکا می باشد. این پروژه با هدف جمع آوری و ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل قابل جستجو و قابل دسترسی برای عموم ایجاد شد که شامل اسنادی در ارتباط با نقض حقوق بشر و بشر دوستانه در افغانستان از سال ۱۹۷۸ می باشد.