آموزش: جستجو کردن

رابط کاربری جستجوی ADP به شما اجازه می دهد که این دیتابیس را براساس تعداد متفاوتی از معیارها جستجو کنید که به دسته های ذیل تقسیم شده :

پژوهشنامه

 • عنوان پژوهشنامه : یک عبارت جستجو را نوشته نمایید که بتوانید توسط آن عنوان پژوهشنامه هایی را که این لغت مشخص آورده شده را ببینید. (بطور مثال اگرعبارت شکنجه را داخل کنید تمام نتایج که "شکنجه" را در عنوان پژوهشنامه آورده شده است نشان میدهد).
 • منبع : منبعی را که میخواهید پژوهشنامه ها را از آن پیدا کنید انتخاب نماید. منابع میتواند ارگانهای دولتی و یا سازمانهای غیردولتی باشد و همچنان منابع عمومی مثلآ ”رسانه ها/ گزارشها ی مطبوعاتی, “ ”مصاحبه“,  ”وغیره“
 • نویسنده پژوهشنامه :نام یک نویسنده را نوشته نمایید تا پژوهشنامه هایی که از آن نویسنده است را پیدا کنید.

سند منبع

 • عنوان سند : یک عبارت جستجو را نوشته نمایید که بتوانید توسط آن عبارت پژوهشنامه ها را از سند منبع بیابیید (بطور مثال اگرعبارت شکنجه را نوشته نمایید تمام نتایج که "شکنجه" را در سند منبع دارد نشان میدهد)
 • تاریخ منبع از /تا : با استفاده از دکمه جنتری تاریخ دقیق یا تقریبی چاپ سند منبع را نوشته نمایید.

معلومات اشتراک کننده

 • اسم استندرد :اسم استندرد یا اصلی اشتراک کننده را از منوی کشویی انتخاب کنید.
 • موسسه وابسته : اسم یک نهاد را نوشته نمایید (بطور مثال طالبان ).
 • نوع اشتراک کننده : شما می توانید نام یک اشتراک کننده در حادثه را انتخاب کنید و یا افراد مستقل
  • اگر اشتراک کننده یک گروپ باشد شما میتوانید شاخص های ذیل را جستجو نمایید :
   • تعداد گروپ : یک محدوده را از منوی کشویی انتخاب کنید.
   • هویت گروپ : هویت گروپ را از منوی کشویی انتخاب کنید.
   • فرقه / گروه سیاسی اشتراک کننده : یک گروه را از منوی کشویی انتخاب کنید.
  • اگر اشتراک کننده یک فرد باشد شما میتوانید شاخص های ذیل را جستجو نمایید
   • رتبه و مقام : اگر اشتراک کننده با یک گروپ بزرگتر وابسته است شما می توانید رتبه و مقام اشتراک کننده را نوشته نماید.
   • اسم مستعار : اسم مستعار یک اشتراک کننده را نوشته نماید.
   • سن : سن یک اشتراک کننده را نوشته نماید.
   • جنسیت : جنسیت یک اشتراک کننده را از منوی کشویی انتخاب کنید.

معلومات رویداد

 • واژه کلیدی : یک یا چند واژه کلیدی مرتبط به حادثه را از منوی کشویی انتخاب کنید.
 • عمل یا اعمال : یک عبارت جستجو در مورد اعمال که در حادثه رخ داده را نوشته نماید.
 • از/ تا : تاریخ دقیق یا تقریبی حادثه را نوشته نماید.

عاملین

 • متهمین جنایت : یک عبارت جستجو برای یک متهم را نوشته نماید. جستجو میتواند در مورد یک شخص خاص باشد یا عبارات عمومی بطور مثال شناسایی عوامل جنسی، سن، نوع حمله یا وابستگی (مثلا "زن"، "کودک"، "بمب گذار انتحاری"، یا "طالبان") باشد.
 • قربانی : یک عبارت جستجو برای قربانیان را نوشته نمایید. جستجو میتواند در مورد یک شخص خاص باشد یا عبارات عمومی بطور مثال شناسایی عوامل جنسی، سن، یا وابستگی (مثلا "زن"، "کودک"، " ملل متحد") باشد.
 • شاهدان : یک عبارت جستجو برای یک شاهد را نوشته نمایید. جستجو میتواند در مورد یک شخص خاص باشد یا عبارات عمومی بطور مثال شناسایی عوامل جنسی، سن یا (مثلا "زن"، "کودک"، " ملل متحد") باشد.
 • ولایت : از منوی کشویی ولایتی را که درآن حادثه رخ داده است را انتخاب کنید.
 • ناحیه : از منوی کشویی ناحیه که درآن حادثه رخ داده است را انتخاب کنید.

ما که هستیم؟

پروژه مستند سازی افغانستان محصول مشارکت دفتر مطالعات جنایات جنگی، کتابخانه حقوق دانشگاه آمریکایی و موسسه برای صلح ایالات متحده آمریکا می باشد. این پروژه با هدف جمع آوری و ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل قابل جستجو و قابل دسترسی برای عموم ایجاد شد که شامل اسنادی در ارتباط با نقض حقوق بشر و بشر دوستانه در افغانستان از سال ۱۹۷۸ می باشد.